Archiwizowanie danych likwidowanych placówek

Drukuj
Opublikowano: 02 września 2013
Wpisany przez: Anna Pasierbek

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego,
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa opolskiego

W związku z likwidacją szkół i placówek w województwie opolskim w roku 2013, których organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty przypominam Państwu, że dokumentację z przebiegu nauczania po zlikwidowanych szkołach i placówkach należy  przekazać zgodnie z art.59 ust. 3  i z art.84 ust. 4  ustawy  o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do Archiwum Zakładowego Kuratorium Oświaty w Opolu, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Dokumentację należy złożyć po spełnieniu następujących warunków:

 

Do Zakładowego Archiwum Kuratorium Oświaty w Opolu należy przekazać następującą dokumentację:

 

Akta powinny być powiązane w teczki o grubości do 5 cm, opisane wg załączonego wzoru z wyjątkiem arkuszy ocen oprawionych (jak książki), dzienników lekcyjnych nie starszych, niż rok szkolny 2008/2009 i przekazane wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w 3 egz. i przygotowane wg poniższych wytycznych:

 

Podczas porządkowania dokumentacji należy pamiętać, że:

 

Przed przejęciem dokumentacja zostaje sprawdzona przez pracownika Kuratorium  Oświaty. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości pracownik odmawia podpisania spisów zdawczo-odbiorczych, a dokumentacja podlega zwrotowi w celu usunięcia nieprawidłowości i ponownego przekazania do archiwum zakładowego.

Jeżeli przekazywana dokumentacja nie zawiera wszystkich niezbędnych dokumentów, dyrektor szkoły składa oświadczenie na piśmie o występujących brakach.

Do spisów należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących założenia, przekształceń oraz likwidacji szkoły.

W powyższej sprawie proszę o bezpośredni kontakt z Archiwistą,  Panią Elżbietą Kuryło.

         
Opolski Kurator Oświaty