Program nauczania dla zawodu

Drukuj
Opublikowano: 03 września 2012
Wpisany przez: Maria Nowak

Zwracam uwagę Państwa Dyrektorów szkół kształcących w zawodach, na obowiązek jaki nakłada na dyrektora szkoły rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752). W § 2 ust. 2. rozporządzenia zapisano: program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, oraz program nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Zapis ten obowiązuje również dyrektorów szkół do których uczęszczają młodociani pracownicy odbywający dokształcanie zawodowe teoretyczne na turnusach w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.


Opolski Wicekurator Oświaty

Rafał Rippel