Aktualizacja planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 03 marca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Prokop

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z dokonaniem przez Ministra Edukacji Narodowej zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.58.2016.DB z dnia 24 stycznia 2017 roku, proszę o uzupełnienie planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
o zadania uwzględniające nowy kierunek polityki oświatowej państwa i zmiany w systemie oświaty.

Zaktualizowane plany pracy wraz z harmonogramami działań uwzgledniającymi
m.in. formy doskonalenia zawodowego przygotowujące nauczycieli do wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych należy przedstawić do zaopiniowania Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 17 marca 2017 r.

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek