Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 29 sierpnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji zadań:

 1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek:
 2. Stosowny dokument potwierdzający konsultacje z rodzicami i uczniami datowany pomiędzy 01.05.2016 r., a datą wystawienia faktury za zakupy książek.

 3. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:
  • planowanie zakupów książek :
  • Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) lub wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną i otrzymuje potwierdzenie i informację zwrotną).

   W przypadku konsultacji z PBW listy należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  • Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:
  • Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wg. poniższego wzoru) - minimum na 1 tydzień przed realizacją.

   Wzór

   Na zaproszenie organizatora w wydarzeniu w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

   PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo
   w województwie opolskim.

   Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

 1. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły oraz informacja o wydarzeniu na www.pedagogiczna.pl
 2. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły.
 3. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej - zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt ale musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy).
 4. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Dowodem realizacji tego wymagania jest także planowanie podjęcia takich działań w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2016/2017.
 5. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek – (dotyczy zarówno publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności).
 6. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu
  sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu.
  • Rozliczenie środków otrzymanych przez Organ:
   1. do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy dołączyć kserokopie rachunków, faktur z wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania,
   2. w zestawieniu dowodów poniesienia wydatków należy przedstawić wydatki na realizację zadania z podziałem na wydatki poniesione w ramach wnioskowanej dotacji i wydatki w ramach wkładu własnego, osobno dla każdej ze szkół lub bibliotek pedagogicznych,
  • Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:
   1. zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa
    w § 3 ust. 1 lub 3 rozporządzenia;
   2. wnioski z realizacji programu.
 1. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu(sprawozdania). Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:
  1. liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
  2. liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
  3. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
  4. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.
 1. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

MEN przygotowuje wzór sprawozdania z realizacji NPRC, który zostanie opublikowany w poniższej zakładce.

Pytania i szczegółowe informacje p. Robert Gwóźdź tel. 774524409