Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Pytania i odpowiedzi

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1.Jak liczne mogą być klasy pierwsze? Czy jest określona górna granica liczebności klas, w tym klasy pierwszej?

2.Czy warunki w szkole dla 6-latków będą dorównywać warunkom w przedszkolnej zerówce?

3.Czy 6-latki w szkole będą miały zagwarantowane miejsce do zabawy w klasie? 
   Czy szkoły będą miały szafki na przybory szkolne, żeby nie musiały nosić ciężkich tornistrów?

4.Czy jest jasno określone ile czasu powinny dzieci siedzieć przy stoliku? Czy nauczyciel ma obowiązek robić przerwę wtedy, kiedy dzieci tego potrzebują?

Jak liczne mogą być klasy pierwsze? Czy jest określona górna granica liczebności klas, w tym klasy pierwszej?

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) za działalność szkoły lub placówki, 
w szczególności za zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki odpowiada organ prowadzący tę szkołę lub placówkę. Kwestia ustalenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych pozostaje w kompetencjach organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
Jedynie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych placówek oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) ramowy statut przedszkola stanowi, że liczba wychowanków w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.
Ponadto w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17), wśród zaleceń dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej w klasach I – III szkoły podstawowej, znalazły się zapisy o liczebności uczniów w klasach, w których uczą się dzieci w młodszym wieku szkolnym (zaleca się, by były to grupy rówieśnicze liczące nie więcej niż 26 osób).
Kwestia centralnego i jednolitego ustalenia maksymalnej liczebności uczniów w oddziale jest trudna ze względu na różnorodność i złożoność warunków, w tym warunków demograficznych i finansowych, w jakich działają poszczególne organy prowadzące. Jednakże decentralizacja zadań oznacza przede wszystkim większą odpowiedzialność wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka za prowadzoną przez samorząd politykę edukacyjną i uzyskiwane efekty kształcenia w warunkach, które kształtowane są przez samorząd.

 

Czy warunki w szkole dla 6-latków będą dorównywać warunkom w przedszkolnej zerówce?

Warunki, jakie do tej pory spełniały tzw. zerówki w przedszkolach zostaną zaadaptowane także na grunt szkolny. Sale dla najmłodszych uczniów powinny mieć kąciki nadające się do wypoczynku i zabawy. W związku z tym sale lekcyjne będą składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i przestrzeni wolnej, nadającej się do zabawy (odpowiednio do tego przystosowanej). Zalecana jest, aby nauczyciel wykorzystywał cześć wolną sali, z dywanem do przeprowadzania zajęć, przy których uczeń nie musi siedzieć przy stoliku. Nauczyciele mają również zwracać uwagę, aby dzieci w pierwszej klasie więcej czasu spędzały ucząc się poprzez zabawę, a dopiero w kolejnych klasach wydłużać czas dziecka spędzony przy stoliku. Nauka w tym czasie powinna być bardziej zindywidualizowana, bliższa edukacji przedszkolnej, połączona z zabawą i opieką nad dzieckiem. Szkoła powinna zapewnić również przedszkolny standard opieki nad dzieckiem po zajęciach szkolnych.

 

Czy 6-latki w szkole będą miały zagwarantowane miejsce do zabawy w klasie? 
Czy szkoły będą miały szafki na przybory szkolne, żeby nie musiały nosić ciężkich tornistrów?

Wskazane jest, aby sale szkolne składały się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki, pomoce dydaktyczne itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio 
do tego przystosowanej, zawierającej również zabawki). Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swych podręczników i przyborów szkolnych.

 

Czy jest jasno określone ile czasu powinny dzieci siedzieć przy stoliku? Czy nauczyciel ma obowiązek robić przerwę wtedy, kiedy dzieci tego potrzebują? 

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej dla klas I-III szkół podstawowych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), sale lekcyjne powinny składać się z części edukacyjnej i rekreacyjnej, z czego jasno wynika, iż nauka poprzez zabawę jest wpisana w edukację ucznia klasy I. Nie został konkretnie określony czas przeznaczony na naukę i odpoczynek, ale zaznaczono, że rysowanie i pisanie, a więc czynności wykonywane przy stolikach mogą zajmować około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną.
W pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć z zakresu edukacji matematycznej są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, a z zeszytów ćwiczeń mogą dzieci korzystać najwyżej jedną czwartą czasu. Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana w naturalnym środowisku poza szkołą. Zaleca się, aby muzyka towarzyszyła dzieciom w codziennych zajęciach szkolnych jako tło tematu przy organizacji aktywności ruchowej lub w celu wyciszenia. 
Przerwy w zajęciach mogą mieć formę zmiany aktywności np. z intelektualnej na ruchową i powinny być dostosowane do potrzeb dzieci. W przypadku, gdy rodzice zaobserwują, iż dzieci w pierwszej klasie pracują zbyt długo przy stolikach bez zmiany aktywności, są zmęczone i mają zadawanych dużo prac domowych, warto podjąć rozmowę na ten temat z nauczycielem lub zainicjować dyskusję w szkole podczas spotkania rodziców z wychowawcą klasy.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014