Forum bezpieczeństwa

Drukuj
Opublikowano: 28 listopada 2016
Wpisany przez: Romuald Florczak

W dniu 25 listopada br. w auli Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu odbyło się, z udziałem gości zagranicznych, Forum bezpieczeństwa pn.

„Sytuacje konfliktowe w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły”

Celem spotkania, zainicjowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty, było zapoczątkowanie wojewódzkiej dyskusji nt. ujednolicenia procedur dotyczących reagowania szkół i placówek oświatowych na różnego rodzaju sytuacje nagle, które mogą mieć znamiona kryzysu.

W imieniu władz uczelni dr Katarzyna Mizera, dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB we Wrocławiu powitała wszystkich zaproszonych gości i uczestników, a Artur Zapała, Opolski Wicekurator Oświaty dokonał uroczystego otwarcia Forum.             

Wśród gości zaproszonych znaleźli się m.in. Armin Preiss dyrektor oraz Michalela Pohl wicedyrektor Mons-Tabor-Gymnasium (Nadrenia- Palatynat, Niemcy), dr Anna Gazda-Wawrzczak, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB we Wrocławiu, nadkom. Iwona Żurawska, p.o. naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego.

W pierwszej części spotkania koordynator Forum, Romuald Florczak z Kuratorium Oświaty w Opolu zapoznał uczestników spotkania z aktualną sytuacją w zakresie obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych procedur postępowania w sytuacjach nagłych, które mogę mieć znamiona kryzysu. Następnie goście z Niemiec przedstawili jedną z propozycji rozwiązywania sytuacji konfliktowych stosowaną w szkołach Nadrenii-Palatynatu.

Po krótkiej przerwie na drobny poczęstunek, przygotowany przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, głos zabrała Aurela Stępień, dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu, która omówiła zakres współpracy organu prowadzącego z dyrektorem szkoły w sytuacjach kryzysowych. Następnie mł. asp. Adam Macierzyński, asystent w Zespole Operacji Policyjnych Sztabu Policji KWP w Opolu, przedstawił oczekiwania służb porządkowych i ratowniczych wobec dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w sytuacjach nagłych zdarzeń. Zdzisław Ślemp, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu, omówił rolę i zadania rady pedagogicznej w zarządzaniu kryzysowym, a Aleksander Iszczuk, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu przedstawił uczestnikom Forum sposób i zakres współpracy dyrektora szkoły z mediami w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, z którymi może się spotkać w ramach swojej działalności.

W podsumowaniu, Wicekurator Zapała, podkreślając wagę procedur stosowanych w sytuacji kryzysowej, zauważył konieczność ich modyfikacji, lub całkowitych zmian, w celu dostosowania ich do realiów szkoły lub placówki oświatowej.

Wszyscy uczestnicy (łącznie ok. 170 przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół i placówek oświatowych) uznali potrzebę tej zmiany lub wypracowania nowych jednolitych procedur postępowania dla wszystkich szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego.

W związku z powyższym, zbiór dotychczasowych, obecnie obowiązujących procedur został przekazany przedstawicielowi Opolskiego Komendanta Policji, nadkom. Żurawskiej z prośbą o ich wspólne przeanalizowanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego (wśród uczestników Forum nie było przedstawiciela WBiZK ).

Materiały