Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Komunikat: Szanowni Państwo Dyrektorzy

Drukuj
Opublikowano: 29 marca 2017
Wpisany przez: Janusz Olechnowicz

Do Kuratorium Oświaty w Opolu wpływają zapytania rodziców związane z zapowiadanym na dzień 31 marca 2017 r. protestem nauczycieli.

W ich opinii przyczyni się to do nierealizowania procesu edukacyjnego oraz niewywiązania się szkoły z jej zadań ustawowych.

Wobec powyższego przypominam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w powiązaniu z art. 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) dyrektor szkoły/placówki jest kierownikiem jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje na zewnątrz, dokonując szeregu czynności prawnych w celu zarządzania podległą mu jednostką budżetową. Jako przełożony dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników wykonuje wszystkie czynności wynikające z obowiązków i uprawnień pracodawcy. Dyrektor sprawuje także nadzór pedagogiczny oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. W szczególności jest odpowiedzialny za: dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Wobec powyższego pragnę podkreślić, że dyrektor zobowiązany jest podjąć wszelkie działania w celu zapewnienia powierzonym mu uczniom ciągłości procesu edukacyjnego oraz stworzenia warunków koniecznych do realizowania przez szkołę jej funkcji wychowawczej i opiekuńczej.  

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014