Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacje bieżące

Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 09 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów przez kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi ... - do 29 maja 2017 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na podany adres do dnia 29 maja 2017 roku.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy,
Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa opolskiego


Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Minister Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. ogłosił konkurs pt. Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, który został skierowany  do organizacji pozarządowych. Zadanie to wpisane było we współpracę międzyresortową pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Administracji i Cyfryzacji w harmonogramie Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”.

Szczegóły na:


Prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi materiałami.

„XVI edycja Programu Stypendiów Pomostowych”.

Drukuj
Opublikowano: 26 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

Czytaj więcej...

Prośba o przekazanie informacji o wolnych podręcznikach zaadoptowanych dla klasy I-III szkoły podstawowej

Drukuj
Opublikowano: 24 kwietnia 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego.

W nawiązaniu do pisma DWKI-WSPE.4082.2.2017.1.ML z dnia 13 kwietnia 2017 r. dotyczącego podręczników do klas I-III szkoły podstawowej dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych prosimy o przekazanie do Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych egzemplarzy w/w podręczników, tj. takich, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2017/2018 przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (lub na jego zlecenie) w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, które mogą być przekazane lub wypożyczone innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Czytaj więcej...

Kampania edukacyjno - informacyjna „Znamię! Znam je?”.

Drukuj
Opublikowano: 20 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Kampanii.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014