Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Przekazywania danych do nowego SIO

Drukuj
Opublikowano: 21 grudnia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z zakończeniem roku kalendarzowego należy przekazać informacje wykazywane w module „Dane zbiorcze”:

Do 7 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy:

  • Dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,
  • W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministrów: dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat.

Do 10 stycznia wg stanu na 31 grudnia:

  • Dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,
  • W przypadku szkół, dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających.

Do 10 stycznia:

  • Dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami – stan na koniec IV kwartału,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów - dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych – stan na koniec IV kwartału,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych,  stan za poprzedni rok kalendarzowy.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.), dane dotyczące bazy materialnej szkółi placówek systemu oświaty w systemie informacji oświatowej nie są już gromadzone w tzw. „starym SIO".

Oznacza to, że wszystkie dane dotyczące nieruchomości gruntowych, pomieszczeń szkolnych (takich jak: sale lekcyjne, pracownie, sale gimnastyczne, baseny, kuchnie i stołówki), wyposażenia szkół i placówek, w tym m.in. komputerów, gromadzone są wyłącznie w „nowym SIO".

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o weryfikację aktualności dotychczas wprowadzonych danych dotyczących pomieszczeń oraz powierzchni gruntów i obiektów budowlanych. Natomiast dane wypełniane w kafelkach „Wyposażenie”, „Komputery” i „Biblioteka” dla każdego roku trzeba wprowadzić od nowa.

Jednocześnie informujemy, że instrukcja dotycząca wprowadzania danych dostępna jest pod adresem:

Komentarz merytoryczny https://sio.men.gov.pl/images/INSTRUKCJE/Merytoryczne/M_dane_zbiorcze_2.0.pdf
Instrukcja techniczna: https://sio.men.gov.pl/images/INSTRUKCJE/SZKOLY_PLACOWKI/dane%20zbiorcze%202.15.pdf

Przypominamy również, że harmonogram przekazywania danych w aplikacji nowego SIO można odnaleźć w „Strefie dla zalogowanych” (https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/), zakładka „Terminy”.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014