Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zmiana numerów REGON szkół w związku z reformą oświaty

Drukuj
Opublikowano: 24 maja 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

W art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) uregulowano wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.

I. W następujących przypadkach numer REGON szkoły jest odpowiednio zachowany:

1. Ośmioletnia szkoła podstawowa powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 117 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60) zwanej dalej „ustawą wprowadzającą" zachowuje numer REGON dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej;

2. Branżowa szkoła I stopnia powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;

3. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 172 ust. 2 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

4. Szkoła policealna powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej szkoły policealnej;

5. Szkoła podstawowa dla dorosłych powstała  z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych;

6. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy wprowadzającej i czteroletnie liceum ogólnokształcące zachowuje numer REGON trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

7. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum na podstawie art. 152. ust. 1 ustawy wprowadzającej i pięcioletnie technikum zachowuje numer REGON technikum czteroletniego;

8. Z dniem 1 września 2019 r.  dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy wprowadzającej i czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych zachowuje numer REGON trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

9. Włączenie  dotychczasowego gimnazjum na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 3, 4, 7, 8, 10 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:

- ośmioletniej szkoły podstawowej,

- trzyletniego liceum ogólnokształcącego,

- czteroletniego technikum,

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- pięcioletniego technikum,

- branżowej szkoły I stopnia

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum, a szkoła do której dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;

10. Włączenie dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych na podstawie art. 182 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:

- szkoły podstawowej dla dorosłych,

- liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum dla dorosłych, a szkoła do której dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;

11. Włączenie dotychczasowego gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi na podstawie art. 201 ust. 1 pkt 2, 4, 6 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:

- ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi,

- liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,

- technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi, a szkoła do której to dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;

12. Włączenie dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi na podstawie art. 201 ust. 2 pkt 2, 4, 6, 8 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:

- ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,

- liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,

- branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi, a szkoła do której to dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;

13. Włączenie dotychczasowego gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi na podstawie art. 201 ust. 3 pkt 2, 4, 6, 8 ustawy wprowadzającej odpowiednio do:

- ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

- liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

- technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego, technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

- branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi, a szkoła do której to dotychczasowe gimnazjum zostaje włączone zachowuje swój numer REGON;

14. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy wprowadzającej i ośmioletnia szkoła podstawowa zachowuje numer REGON dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu publicznych szkół;

15. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy wprowadzającej i branżowa szkoła I stopnia zachowuje numer REGON dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład zespołu publicznych szkół;

16. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym  na podstawie art. 193 ust 1 ustawy wprowadzającej i czteroletnie liceum ogólnokształcące zachowuje numer REGON dotychczasowego liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład zespołu publicznych szkół;

17. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum staje się pięcioletnim technikum na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy wprowadzającej i pięcioletnie technikum zachowuje numer REGON dotychczasowego technikum wchodzącego w skład zespołu publicznych szkół.

II. Następujące przypadki będą skutkowały nadaniem nowego numeru REGON szkole:

1. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt. 1, 2, 5, 6, 9 ustawy wprowadzającej w:

- ośmioletnią szkołę podstawową

- trzyletnie liceum ogólnokształcące,

- czteroletnie technikum,

- czteroletnie liceum ogólnokształcące,

- pięcioletnie technikum,

- branżową szkołę I stopnia

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole;

2. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy wprowadzającej w:

- szkołę podstawową dla dorosłych,

- w liceum ogólnokształcące dla dorosłych

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole;

3. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi, na podstawie art. 201 ust. 1 pkt 1, 3, 5 ustawy wprowadzającej w:

- ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi,

- liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,

- w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole;

4. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi na podstawie art. 201 ust. 2 pkt 1, 3, 5, 7 ustawy wprowadzającej odpowiednio w:

- ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,

- liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,

- technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,

- branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi  i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole,

5. Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi, na podstawie art. 201 ust 3 pkt 1, 3, 5, 7 ustawy wprowadzającej odpowiednio w:

- ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

- liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

- technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

- branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

skutkuje wykreśleniem z rejestru REGON dotychczasowego gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi i nadaniem numeru REGON nowo powstałej szkole.

III. Sposób dokonywania zmian poprzez Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inny typ szkoły można już teraz w RSPO składać wnioski o założenie szkoły (tj. wpis do RSPO i nadanie numeru REGON), w którą zostanie przekształcone gimnazjum (z wyjątkiem branżowej szkoły I stopnia, którą będzie można w RSPO utworzyć po 24 lipca br.). We wniosku należy podać datę rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r. Jednakże nie można w trakcie trwania roku szkolnego zlikwidować gimnazjum, gdyż likwidacja szkoły w rejestrze następuje obecnie z dniem złożenia wniosku. Nie byłoby to zgodne z przepisami prawa, gdyż szkoła może być likwidowana z dniem 31 sierpnia.

W przypadku włączenia gimnazjum do innego typu szkoły nie można w trakcie roku szkolnego zlikwidować gimnazjum, gdyż likwidacja szkoły w rejestrze następuje obecnie z dniem złożenia wniosku. Nie byłoby to zgodne z przepisami prawa, gdyż szkoła może być likwidowana z dniem 31 sierpnia.

W przypadku zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie gimnazjum i dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa lub dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, nie można w trakcie roku szkolnego zlikwidować gimnazjum oraz zespołu szkół, gdyż likwidacja szkoły oraz zespołu szkół w rejestrze następuje obecnie z dniem złożenia wniosku. Nie byłoby to zgodne z przepisami prawa, gdyż szkoła oraz zespół szkół mogą być likwidowane z dniem 31 sierpnia.

Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw, tj. 24 lipca br., RSPO zostanie uruchomione w nowej wersji poprzez przeglądarkę internetową. Zostanie wtedy dodatkowo udostępnione usprawnienie w zakresie składania wniosków w związku z przekształceniami i włączeniami gimnazjów. Będzie wtedy także możliwość dokonania likwidacji gimnazjum z datą przyszłą, tj. z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Wszystkie zmiany w związku z likwidacją, przekształceniami i włączeniami szkół w RSPO dokonuje podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO (tj. zmiany nie będą wprowadzane do rejestru automatycznie)

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014