Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Komunikat dotyczący stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Drukuj
Opublikowano: 15 czerwca 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. nr 106, poz. 890) uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2016/2017, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016 (przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży).

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2016/2017, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły. W szczególności stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem ( co najmniej 4.75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół.

Tryb wyłaniania kandydatów.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890). W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów:

 1. wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia samorząd uczniowski lub zespoły o których mowa w § 2. ust. 1 ww. rozporządzenia radzie szkoły, jeżeli rada szkoły nie została powołana radzie pedagogicznej ( wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą jeszcze uczniami danej szkoły). Rada szkoły ( lub Rada Pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata w danym typie szkoły po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art.90 h ust.2 ustawy o systemie oświaty. Bardzo istotne jest, by w uzasadnieniu wniosku znalazły się precyzyjne zapisy odnoszące się do kryteriów zawartych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 2. dyrektorzy szkół odpowiadają za poprawność merytoryczną przekazanych wniosków oraz bardzo wnikliwe sprawdzenie poprawności danych kandydata,
 3. dyrektor szkoły przekazuje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 1 lipca br. ( załącznik nr 1) oraz kartę informacji o szkole ( załącznik nr 2) – decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu.

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę należy podać uzasadnione przez dyrektora szkoły przyczyny braku kandydata ( załącznik nr 3 ). Informacja o niewytypowaniu kandydata dotyczy również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Uwaga: na wniosku umieszczamy pieczątkę szkoły, a nie zespołu szkół oraz wykreślamy puste miejsca i niepotrzebne określenia przy *.

Podstawa prawna:

1. Art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890).

II. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucje naukowe lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Tryb wyłaniania kandydatów.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów (decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu.):

 1. rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (załącznik nr 4 ), 
  - do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
  - do 4 lipca 2016 r. - w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek powinien zawierać wg załącznika 4:

• imię (imiona) i nazwisko kandydata,

• datę i miejsce urodzenia,

• adres domowy kandydata wraz z kodem ,

• pełną nazwę szkoły ( nie zespołu ) jej adres i telefon,

• informację o kandydacie: „promowany do klasy ........." lub „ukończył szkołę ......"(niepotrzebne skreślić we wniosku),

• średnią ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2015/2016,

• osiągnięcia kandydata precyzyjnie odnoszące się do kryteriów wymienionych w art.90 ust.1 w cytowanej na wstępie ustawie o systemie oświaty,

• załączniki: kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2015/2016 wymienione w pkt 3 załącznika nr 4 potwierdzone za zgodność z oryginałem.

• załącznik nr 4 bez podpisu dyrektora i wpisanej daty szkoła przekazuje do Kuratorium Oświaty.

Wnioski o stypendium należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Opolu nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2016 roku (decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu).

Opolski Kurator Oświaty przedstawi wnioski Ministrowi Edukacji Narodowej dołączając własną opinię.

Uzasadnienie wniosku z konkretnymi informacjami o innych wymiernych osiągnięciach kandydata – np. zakwalifikowanie do udziału w olimpiadzie międzynarodowej, publikacja, indywidualny tok studiów, zwycięstwo w innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach (zawodach) prosimy o przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Bardzo istotne jest, by zapisy w uzasadnieniu precyzyjnie odnosiły się do kryteriów wymienionych w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

1. Art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zmianami),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890).

Informacji i wyjaśnień udzielają:

st. wiz. Joanna Wnuk (77) 45 24 578

st. wiz. Marek Wąsowski (77) 45 24 578

Załącznik 1 : Wniosek o przyznanie stypendium PRM.

Załącznik 2 : Karta informacji o szkole.

Załącznik 3 : Informacja  o niewytypowaniu kandydata.

Załącznik 4 : Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014