Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Deklarowanie języka niemieckiego mniejszości narodowej jako języka obcego nowożytnego na sprawdzianie po szkole podstawowej oraz egzaminie gimnazjalnym

Drukuj
Opublikowano: 08 września 2014
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

W związku z zapytaniami  dotyczącymi deklarowania języka niemieckiego mniejszości narodowej jako języka obcego nowożytnego na sprawdzianie po szkole podstawowej oraz egzaminie gimnazjalnym w wyjaśniam:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) „w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych” w rozdziale 4. „Sprawdziany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum” w § 35 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 25.04.2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 520), które weszło w życie 1.09.2014r., stanowi, że „ do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego”.

Z tego zapisu wynika, że jeżeli uczeń uczęszcza na naukę języka mniejszości narodowej to nie jest to dla niego język obcy nowożytny i nie może przystępować do części drugiej sprawdzianu i trzeciej egzaminu gimnazjalnego z tego języka. Inną sprawą są przypadki kiedy uczniowie uczą się w szkole języka niemieckiego zarówno jako języka mniejszości narodowej oraz jako obcego nowożytnego, co umożliwia im przystąpienie do części drugiej sprawdzianu i trzeciej egzaminu gimnazjalnego z tego języka jako obcego nowożytnego.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014