Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Oferta edukacyjna Programu Niwki na rok 2013

Drukuj
Opublikowano: 02 września 2013
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Oferta edukacyjna Programu NIWKI 2013 obejmuje trzy obszary tematyczne adresowane do nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w szkołach z dodatkową nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości, w szkołach dwujęzycznych, jak i nauczycieli uczących języka niemieckiego jako obcego oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych w województwie śląskim i opolskim.

Oferta Programu NIWKI 2013

Nauczanie języka mniejszości narodowej - wymiar godzin

Drukuj
Opublikowano: 02 września 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo Dyrektorzy

w związku z licznymi zapytaniami w sprawie wymiaru godzin dydaktycznych z dodatkowej nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w przypadkach kiedy uczniowie rozpoczynają naukę tego przedmiotu dopiero od klasy drugiej lub w innych tego rodzaju wypadkach, kiedy nie ma możliwości realizacji podstawy programowej w ramach godzin w dyspozycji nauczyciela, Kuratorium zwróciło się z takim pytaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiedź załączyliśmy do tej informacji. Wynika z niej, że w wymienionych wyżej wypadkach należałoby w klasach z nauką języka mniejszości dołożyć proporcjonalnie godziny konieczne do zrealizowania podstawy programowej właściwej dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto Ministerstwo informuje, że bez względu na rozkład w poszczególnych klasach godzin nauczania języka mniejszości w szkołach maturalnych zachowuje on status obowiązkowego przedmiotu maturalnego.

18 Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach

Drukuj
Opublikowano: 02 sierpnia 2013
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Landowym Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu zorganizowało w dniach 21.07.-04.08.2013r. Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach. To już 18 edycja przedsięwzięcia, któremu wsparcia udzielają: Niemiecko -  Polska Współpraca Młodzieży w Poczdamie, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Urząd Gminy w Łambinowicach oraz merytorycznie - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Tegorocznymi uczestnikami obozu jest młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach.

Drukuj
Opublikowano: 12 lipca 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

logo lam cienKuratorium Oświaty w Opolu wraz z Landowym Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu organizuje już po raz osiemnasty Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w  Łambinowicach w dniach od 21 lipca do 4 sierpnia br. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie młodzieży wzajemnego spotkania w trakcie prac pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Czytaj więcej...

Język mniejszości narodowej na egzaminach w szkołach publicznych

Drukuj
Opublikowano: 08 lipca 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. „w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych” (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.):

Czytaj więcej...

Egzaminy z języka niemieckiego DSD I oraz DSD II

Drukuj
Opublikowano: 04 czerwca 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo
 
dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
do których uczęszczają uczniowie zainteresowani egzaminami
z języka niemieckiego DSD I oraz DSD II.

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w planowaniu roku szkolnego 2013/2014 terminów ustalonych przez Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec na egzaminy DSD I i DSD II:

Czytaj więcej...

Kwalifikacje nauczycieli do nauczania własnej historii i kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Drukuj
Opublikowano: 28 maja 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Nauczanie własnej historii i kultury mniejszości powinno wspierać i poszerzać przekaz tożsamościowy, z którym uczniowie spotykają się na zajęciach z języka mniejszości narodowej i etnicznej. Z tego względu możliwe jest prowadzenie zajęć z tego przedmiotu przez nauczyciela germanistę jak i nauczyciela historii pod warunkiem spełniania przez nich wymagań określonych przepisami  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

Powyższe stanowisko uzgodniono z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wpisy dotyczące nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej niemieckiej,

na świadectwach w miejscach przeznaczonych na wpisy dotyczące nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej, a co za tym idzie nauczania własnej historii i kultury używamy następujących nazw:

  • język mniejszości narodowej - niemiecki,
  • własna historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.

 

Nazwy uzgodniono z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Andrzej Popiołek

Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Drukuj
Opublikowano: 10 maja 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo
dyrektorzy i nauczyciele szkół naszego regionu.

Zwracam się do państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na możliwość wsparcia uzdolnionych uczniów romskich w ramach kierowanego do nich programu stypendialnego. Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach. Zwracam uwagę, że karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora do dnia 29 maja 2013 roku.

Czytaj więcej...

Sesja edukacyjna - możliwości dydaktyczne miejsc pamięci w Łambinowicach i Sztutowie

Drukuj
Opublikowano: 10 maja 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu wraz z Muzeum Stutthof w Sztutowie organizują 23 maja 2013r. sesję edukacyjną, na temat możliwości dydaktycznych miejsc pamięci w Łambinowicach i Sztutowie. Zachęcamy nauczycieli do udziału w tym spotkaniu ze względu na ważność poruszanej na nim problematyki.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014