Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacja o uprawnieniach laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych.

Drukuj
Opublikowano: 22 września 2014
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2014/2015 przekazujemy informację, dotyczącą uprawnień laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym.

Zmiany w uprawnieniach dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i w gimnazjum, obowiązujące od 1 września 2014 r., wprowadzono rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 201 3 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 520). Zmiana zasad zwolnienia laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego jest konsekwencją zmiany formuły sprawdzianu, przeprowadzanego od 2015 r.1 oraz egzaminu gimnazjalnego, który w nowej formule jest przeprowadzany już od 2012 r.2

Stosownie do wspomnianych wyżej zmian, od roku szkolnego 2014/2015 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:
1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu;
2) w przypadku uczniów gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.
Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym 1 rozszerzonym.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 201412015 i 2015/2016 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu
jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, którzy tytuł odpowiednio laureata lub finalisty uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 lub 201312014 są zwolnieni:
- w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu;
- w przypadku uczniów gimnazjum z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiednio z danej części sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
1 Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie składał się z dwóch części: część 1 będzie obejmować zadania z języka polskiego i z matematyki; część 2 będzie obejmować zadania z języka obcego nowożytnego.
2 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna odbywa się z zakresu języka polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Część matematyczno-przyrodnicza odbywa się z zakresu matematyki oraz Z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). Część z języka obcego nowożytnego obejmuje poziom podstawowy i rozszerzony.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014