Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych - zmiana zasad.

Drukuj
Opublikowano: 28 października 2014
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Zmiana zasad zwolnienia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych, którzy uzyskają ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015.

Od roku szkolnego 2014/2015 zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (zwanych dalej olimpiadami) oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (zwanych dalej konkursami), o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym obejmuje:1)

a)w przypadku uczniów szkoły podstawowej:

- z części pierwszej sprawdzianu – laureatów konkursów z języka polskiego lub matematyki,
- z części drugiej sprawdzianu – laureatów konkursów z języka obcego nowożytnego, jeżeli laureat uczy się tego języka jako przedmiotu obowiązkowego;

b)w przypadku uczniów gimnazjum:
- z odpowiedniego zakresu części pierwszej egzaminu laureatów/finalistów olimpiad lub laureatów konkursów z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

- z odpowiedniego zakresu części drugiej egzaminu – laureatów/finalistów olimpiad lub laureatów konkursów z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,

- z części trzeciej egzaminu – laureatów/finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów z zakresu języka obcego nowożytnego, jeżeli laureat/finalista uczy się tego języka jako przedmiotu obowiązkowego.

1)Nie dotyczy uczniów, którzy tytuł odpowiednio laureata/finalisty olimpiady lub laureata konkursu uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014