Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Karty usług

Drukuj
Opublikowano: 29 maja 2015
Wpisany przez: Anna Pasierbek

Karty usług

Wydział Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji

WOPRE-1   Przyjmowanie skarg i wniosków

WOPRE-2   Postępowanie kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

WOPRE-3   Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

WOPRE-4   Przyjmowanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych

WOPRE-5   Przyjmowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty

WOPRE-6   Przyjmowanie wniosków o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

WOPRE-7   Tytuł Honorowego Profesora Oświaty

WOPRE-8   Archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek

WOPRE-9   Wystawianie dokumentów potwierdzających stosunek pracy lub wysokość wynagrodzenia

WOPRE-10   Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych od dyrektorów szkół

WOPRE-11   Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

WOPRE-12   Udzielanie zamówień publicznych

WOPRE-13   Wdrożenie innowacji w publicznej szkole i placówce

WOPRE-14   Potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

WOPRE-15   Legalizacja świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą wydawanych przez szkoły funkcjonujące w województwie opolskim 

WOPRE-16   Przyznanie akredytacji

WOPRE-17   Udzielanie rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty na realizację konkursów, uroczystości i imprez oświatowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

WOPRE-18   Zgoda na organizowanie kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku i kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku

WOPRE-19   Stypendia Prezesa Rady Ministrów

WOPRE-20   Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015

WOPRE-21   Uznanie świadectwa lub innego dokumentu uzyskanych za granicą za dokument potwierdzający wykształcenie lub uprawnienie do kontynuacji nauki w Rzeczypospolitej Polskiej

WOPRE-22  Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

WOPRE-23  Uzgodnienie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki osobie będącej nauczycielem lub nauczycielem akademickim

WOPRE-24 Zgłoszenie eksperymentu pedagogicznego

WOPRE-25 Opinia  w sprawie powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby niebędącej nauczycielem  

WOPRE-26 Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych

 

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej

KS-1   Udzielanie honorowego patronatu/rekomendacja Opolskiego Kuratora Oświaty

KS-2   Sukcesy naszych uczniów i nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014