Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Arkusze kontroli - rok szkolny 2011/2012

Drukuj
Opublikowano: 26 listopada 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek
  1. Arkusz kontroli w zakresie wyboru podręczników.
  2. Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
  3. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.
  4. Arkusz kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych.
  5. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży.
  6. Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego.
  7. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
  8. Arkusz kontroli prawidłowości klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych.
  9. Arkusz kontroli zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych z przepisami prawa.
  10. Arkusz kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury.
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014