Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Arkusze kontroli - rok szkolny 2009/2010

Drukuj
Opublikowano: 26 listopada 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek
 1. realizacja praktycznej nauki zawodu w publicznym centrum kształcenia praktycznego

 2. realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w publicznym centrum kształcenia ustawicznego

 3. organizacja dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego

 4. sposób prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży

 5. realizacja zadań przez nauczycieli - doradców metodycznych

 6. prowadzenie kursu kwalifikacyjnego przez publiczną lub niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli

 7. realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły i zespoły szkół prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego)

 8. realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły, zespoły szkół prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne)

 9. realizacja prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (niepubliczne przedszkola, szkoły, zespoły szkół i inne formy wychowania przedszkolnego)

 10. prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 11. organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 12. wydawanie opinii w sprawie: 1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 2) przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną

 13. organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w publicznym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

 14. realizacja zadań przez zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków działający w publicznym specjalnym ośrodku wychowawczym

 15. przyjmowanie, przenoszenie, zwalnianie i pobyt nieletnich w publicznym młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub publicznym młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014