Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 09 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów przez kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi ... - do 29 maja 2017 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na podany adres do dnia 29 maja 2017 roku.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy,
Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa opolskiego


Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w seminarium i materiały będą bezpłatne. Koordynatorzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.
Zakłada się, że osoby, pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologicznopedagogicznych
będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych pilotażowo zmian związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
Seminaria przygotowujące koordynatorów będą zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r.
Szczegółowe informacje zawiera Ogłoszenie oraz Wymagania wobec kandydatów i kryteria oceny ofert. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami. Osoby zainteresowane stanowiskiem koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym materiałem i dostarczenie kompletu dokumentów, zgodnych z warunkami określonymi w treści ogłoszenia ORE w tej sprawie, osobiście do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 maja 2017 r. na adres  Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem na kopercie:
Zgłoszenie-koordynator.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 24 maja 2017 r.
Sprawę prowadzą:
Pani Małgorzata Dybka tel. 77 44 25 984
Pani Krystyna Czollek tel. 77 44 25 994
Poniżej znajdą Państwo treść ogłoszenie ORE w sprawie rekrutacji koordynatorów oraz wzory niezbędnych załączników.

  1. Ogłoszenie
  2. Wymagania wobec kandydatów i kryteria oceny ofert
  3. Formularz zgłoszeniowy
  4. Deklaracja o współpracy
  5. Karta oceny
  6. Zasady wyboru koordynatorów
  7. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom w pierwszym dniu 3-dniowego seminarium przed jego rozpoczęciem)
  8. zał. Kryteria wyboru koordynatorów - informacje uzupełniające
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014