Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

UZUPEŁNIENIE informacji z 9 maja 2017 r. - Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 23 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów przez kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi ... - do 29 maja 2017 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na podany adres do dnia 29 maja 2017 roku.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych ORE przesyła dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Osoby pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi  diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologicznopedagogicznych otrzymają:
1. Możliwość udziału w bezpłatnych seminariach.
2. Nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
3. Możliwość udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym podsumowującym pilotaż grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r.
4. Możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
5. Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.


Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni  psychologiczno-pedagogicznych oraz kryteria oceny.


I. Wymagania formalne:

a) udokumentowane:
1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie: np. psycholog, pedagog, logopeda.
b) potwierdzone oświadczeniem:
2. Aktualne zatrudnienie w poradni psychologicznopedagogicznej.
3. Co najmniej roczne doświadczenie w diagnozowaniu dzieci i młodzieży.
4. Co najmniej roczne doświadczenie we współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, kuratoriami oświaty w zakresie pomocy  psychologicznopedagogicznej.
5. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności przepisów dotyczących poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.


II. Doświadczenie
1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej: prowadzenie w okresie ostatnich dwóch lat szkoleń trwających   łącznie minimum 40 godzin dydaktycznych.

Przez szkolenia lub warsztaty rozumiemy różnego rodzaju formy doskonalące, wspierające  kierowane np. do nauczycieli, rodziców, specjalistów i innych osób z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej (przykładowo: warsztaty dla rodziców, nauczycieli, rady  pedagogiczne itp.).
2. Opracowanie minimum 5 materiałów merytorycznych, raportów, sprawozdań itp. o objętości
co najmniej 5 stron znormalizowanego tekstu każdy z materiałów w ostatnich 5 latach.
Przez materiał merytoryczny rozumie się różnego rodzaju opracowania np. raporty, sprawozdania,  materiały informacyjne, szkoleniowe dla rad pedagogicznych, dla nauczycieli, specjalistów, uczniów i inne.
3. Doświadczenie w koordynowaniu działań w zakresie oświaty, np. koordynowanie/kierowanie pracami projektów i zespołów, kierowanie pracami merytorycznymi np. badawczymi, pilotażami itp. • minimalne wymaganie to
koordynowanie/kierowanie/zarządzanie 1 projektem lub kierowanie zespołem badawczym i/lub  innymi związanymi z planowaniem i organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w  ostatnich 5 latach przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Przez koordynowanie/kierowanie/zarządzanie 1 projektem lub kierowanie zespołem badawczym i/lub innymi związanymi z planowaniem i organizacją pomocy psychologicznopedagogicznej rozumie się także działania związane np. z koordynowaniem zespołami zadaniowymi, zespołami nauczycieli i specjalistów zarówno na terenie szkół i placówek, jak też innych działań na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez projekt rozumie się różnego rodzaju działania podejmowane zarówno na terenie szkół i placówek lub poradni.


III. Wymagania dodatkowe:
Znajomość założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014