Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacja w sprawie składania wniosku o nadanie medalu KEN

Drukuj
Opublikowano: 15 listopada 2013
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa opolskiego

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r., upływa z dniem 28 lutego 2014 r.

 1. Przesłana do Kuratorium kompletna dokumentacja powinna zawierać:

  1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący.
  2. Wniosek dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących drukach w jednym egzemplarzu.
  3. Oświadczenie kandydata, w stosunku do którego złożono wniosek o nadanie Medalu KEN o zapoznaniu sią z treścią wniosku i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku.

 2. Zasady przyznania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

  Podstawa prawna regulująca zasady i tryb nadawania Medalu KEN:
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

 3. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej".

  1. Prawidłowo wypełnione wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem na kopercie ,,Wnioski o medale KEN". Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.
  2. Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 609, Kancelaria Ogólna, VI piętro Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  3. W sprawach związanych z medalami proszę kontaktować ze specjalistą Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu Panią Agatą Bednarską, pok. 600, nr tel. (077) 4524-199.

Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie Medalu KEN została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków (instrukcja w załączeniu)

Załączniki:

 1. Wniosek o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Oświadczenia kandydata do nadania medalu.
 3. Sposób wypełniania wniosków o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Halina Bilik        
Opolski Kurator Oświaty

 1. Wzór wniosku o nadanie  ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
 2. Wzór oświadczenia kandydata do nadania medalu.
Sposób wypełniania wniosków o nadanie ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014