Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacja w sprawie składania wniosku o odznaczenie państwowe

Drukuj
Opublikowano: 15 listopada 2013
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa opolskiego,

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r., upływa z dniem 31 grudnia 2013 r.

 1. Przesłana do Kuratorium kompletna dokumentacja powinna zawierać:

  1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisaną przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły).
  2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na nowym, obowiązującym aktualnie formularzu. Uwaga: Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych zgodnie rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.) nie są opatrzone klauzulą „Zastrzeżone", w związku z powyższym należy sporządzić wniosek na obowiązującym formularzu (wzór wniosku w załączeniu).
  3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, wypełnione przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną, w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez składania podpisu i odcisku pieczęci szkoły/placówki oraz dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność kandydata.
  4. Oświadczenie kandydata, w stosunku do którego złożono wniosek o nadanie odznaczenia, o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych.

  Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych:
  • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r.poz. 654 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 518).

  Zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych:

  1. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

   Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
   • I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
   • II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
   • III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.

  2. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

   Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

   • I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę – o którego przyznanie wnioskuje się po 30 latach pracy zawodowej,
   • II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – o którego przyznanie wnioskuje się po 20 latach pracy zawodowej,
   • III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – o którego przyznanie wnioskuje się po 10 latach pracy zawodowej,

 3. Sposób przesłania/przekazania wniosków o nadanie orderów-odznaczeń państwowych.

  1. Prawidłowo wypełnione wnioski o ordery i odznaczenia państwowe należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem na kopercie „Wnioski o odznaczenia państwowe". Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.
  2. Wnioski można również składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, pok. 609 – Kancelaria Ogólna (VI piętro Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
  3. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o ordery-odznaczenia proszę kontaktować się ze specjalistą Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu Panią Agatą Bednarską pok. 600, tel. 077/ 4524199.

Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków (instrukcja w załączeniu).

Załączniki:

 1. Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia.
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
 3. Oświadczenia kandydata do nadania orderu-odznaczenia.
 4. Sposób wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia.

Halina Bilik         
Opolski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014