Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego
Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie opolskim


Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, przyznawane są – na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz.1078 ) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

W myśl § 2 w/w rozporządzenia nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty mogą być przyznane nauczycielowi, który:


1)    przepracował w szkole co najmniej 2 lata, 
2)    posiada wyróżniającą ocenę pracy, 
3)    posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a)    kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych 
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17), lub 
b)    rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub 
c)    działań innowacyjnych, lub 
d)    pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub 
e)    współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub 
f)   działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:


1)    imię ( imiona) i nazwisko nauczyciela, 
2)    datę i miejsce jego urodzenia, 
3)    staż pracy w szkole, 
4)    stanowisko i miejsce pracy, 
5)    wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz datę otrzymania oceny pracy, 
6)    informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły, wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania, 
7)    uzasadnienie, 
8)    datę i podpis składającego wniosek.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra występuje za pośrednictwem kuratora oświaty:


•    dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (do wniosku należy dołączyć opinię rady pedagogicznej szkoły), 
•    organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły. 
Natomiast zgodnie z § 6 rozporządzenia z wnioskiem o przyznanie nagrody kuratora oświaty występuje:
•    dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (do wniosku należy dołączyć opinię rady pedagogicznej szkoły), 
•    organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły. 
Druki wniosków do pobrania: 
-    Wzór wniosku o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej
-    Wzór wniosku o nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty


Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Opolu, w następujących terminach: 
•    do 31 maja 2012 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 
•    do 29 czerwca 2012 r. o przyznanie nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty


Jednocześnie informuję, że wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 
W przypadku pojawiających się wątpliwości można uzyskać informację u Pani Agaty Bednarskiej specjalisty Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli  Kuratorium Oświaty w Opolu pod numerem tel. (77) 4524-410.

Halina Bilik    

Opolski Kurator Oświaty 

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

Drukuj
Opublikowano: 20 stycznia 2014
Wpisany przez: Magdalena Bonich

Informacja dotycząca składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty oraz wzór wniosku

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014