Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 10 października 2012
Wpisany przez: Anna Pasierbek

 

Rok 2006


Zarządzenie Nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 kwietnia 2006r.

w sprawie organizacji i zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

WNP-OP-0210-7/06

Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2006r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu "Procedura kolportażu podreczników szkolnych, książek pomocniczych i środków dydaktycznych dofinansowanych z budżetu państwa dla uczniów niepełnosprawnych"

WNP-OMP-4604-2/06


Zarządzenie Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 maja 2006r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu "Opiniowanie wniosków w sprawie odowołania dyrektorów (placówki) ze stanowiska w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia"

WNP-OP-0210-17/06Rok 2008


Zarządzenie Nr 14 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2008r.

w sprawie przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówkom doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim

WPU-4414-4/08Rok 2009


Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2009r.

w sprawie zatrudniania w szkołach i placówkach nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

WOP-0210-24/09Rok 2010


Zarządzenie Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2010r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu "Procedura trybu planowania, przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania kontroli szkól i placówek nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty".

WEK-0131/1/10

Zarządzenie Nr 20 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2010r.

w sprawie ogłoszenia priorytetów Opolskiego Kuratora Oswiaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2010-2011.

WWSE-1422-2/10

Zarządzenie Nr 21 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie województwa opolskiego.

WWSE-0728-25/10Rok 2011


 

 

Rok 2012


Zarządzenie Nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura zatwierdzania kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli”

WOPZN.110.19.2012

Zarządzenie Nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia procedur obiegu dokumentów dotyczących działalności innowacyjnej i eksperymentalnej prowadzonej w szkołach (placówkach).

WOPZN.110.28.2012

 Załączniki

 


Zarządzenie Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 października 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury zatwierdzania programów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

WOPZN.110.34.2012

Załączniki


Zarządzenie Nr 36 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru osób kandydujących do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Opolu.

WOPZN.110.36.2012

Załączniki


Zarządzenie Nr 38 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

WOPZN.110.38.2012

 


Zarządzenie Nr 40 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia procedury wprowadzenia do pracy w Kuratorium Oświaty w Opolu nowo zatrudnionego pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej.

WOPZN.110.40.2012

Załączniki


Zarządzenie Nr 41 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia procedury opracowywania i realizacji indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Opolu.

WOPZN.110.41.2012

Załączniki


Zarządzenie Nr 42 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 grudnia 2012r 

w sprawie określenia wysokości stawek dofinansowania kosztów osobodnia przy zlecaniu zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w 2013 r.

WOPZN.110.42.2012

 


Zarządzenie Nr 44 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2013 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

WOPZN.110.44.2012

 
Rok 2013


Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013r.

w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014

WOPZN.110.3.2013

 


Zarządzenie Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2013r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014.

WOPZN.110.5.2013

 


Zarządzenie Nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu: Procedura opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne, w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

WOPZN.110.19.2013

Zalaczniki


Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014.

WOPZN.110.24.2013

Załączniki


Zarządzenie Nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2013r.

zmieniające zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014

WOPZN.110.28.2013

 


Zarządzenie Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2014.

WOPZN.110.34.2013

 


Zarządzenie Nr 35 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2014 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji.

WOPZN.110.35.2013

 
Rok 2014


Zarządzenie Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014r.

zmieniające zarządzenie Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2014.

WOPZN.110.2.2014

 


Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów składania dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskimna rok szkolny 2014/2015.

WOPZN.110.3.2014

Załączniki


Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów składania dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim na rok szkolny 2014/2015 oraz ustalenia tekstu jednolitego.

WOPZN.110.4.2014

Załączniki


Zarządzenie Nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2014r. 

w sprawie organizacji i zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

WOPZN.110.7.2014

Załączniki


Zarządzenie Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015

WOPZN.110.22.2014

Załączniki


Zarządzenie Nr 31 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszacych oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2015.

WOPZN.110.31.2014


 

Rok 2015


Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2015 r.

zmieniajace zarzadzenie nr 35 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2014 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji.

WF.3211.1.2015


Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie opolskim.

WRE.552.1.2015

Załączniki


Zarządzenie Nr 9 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11.03.2015 r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu: „Procedura udzielania zgody Opolskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursów  na kierownika oraz kursów na wychowawcę wypoczynku  ”

WRE.5632.2.2015

Załączniki


Zarządzenie Nr 10 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11.03.2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek dofinansowania kosztów osobodnia przy zlecaniu zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w dziale edukacyjna opieka wychowawcza.

WRE.5550.14.2015

 

Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.03.2015 r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu: „Procedura organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w wojewodztwie opolskim”

WRE.5550.18.2015

Załączniki

 

Zarządzenie nr 13  Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie administrowania i publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej  Kuratorium Oświaty w Opolu

WOPZN.1331.14.2005

 

 
 

Zarządzenie nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016

WRE.5563.222.2015

Załączniki

 

Zarządzenie nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016

WRE.5563.222.2015

 

 

Zarządzenie Nr 35 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016

WOPRE.5563.1.2015

 

 

Zarządzenie Nr 38 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 35 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2014 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji.

WF.3211.12.2015


Zarządzenie Nr 39 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących
i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w 2016 roku

WOPRE.5751.2.2015

 

 

 

Rok 2016


Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego

WOPRE.552.1.2016

 

 

Zarządzenie Nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie opolskim

WOPRE.552.1.2016

 

 

Zarządzenie Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016r. 

zmieniające zarzadzenie nr 6 Opolskiego Kuratoria Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.

WOPRE.552.1.2016

 

 

Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2016r. 

w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie opolskim, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

WRE.5751.1.2016

 

 

Zarządzenie Nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016r. 

w sprawie ustalenia opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2017 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji.

 

 

 

 

Rok 2017


Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oswiaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie opolskim.

 

 WRE.552.1.2017

 

Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie opolskim.

 

 WRE.552.1.2017

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014