Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+” w województwie opolskim w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 29 czerwca 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+”
w województwie opolskim w roku 2016.

Organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, występują do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia w roku szkolnym 2016/2017 r. – do dnia 12 sierpnia 2016 r.;

 1. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji celowej dla:
  1. jednostek samorządu terytorialnego,
  2. osób prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osób fizycznych - będących organami prowadzącymi szkoły
 2. Organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
 3. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.
 4. Działania, o których mowa w § 2 ww. rozporządzenia, określone są w Celu szczegółowy nr 2 Programu: Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Opis Celów Programu znajduje się w uchwale
  nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.
 5. Wnioskowane wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a organem prowadzącym, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 6. Zawarcie przedmiotowej umowy nastąpi po otrzymaniu decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie uruchomienia planu finansowego z rezerwy celowej budżetu państwa.
 7. Na realizację powyższego zadania (w ramach dodatkowego naboru) w 2016 r. przeznacza się środki finansowe w kwocie:136601,00 zł.
 8. Planowany termin realizacji zadań: wrzesień-grudzień 2016 r.
 9. Zespół ds. dokonania oceny wniosków powołany przez Opolskiego Kuratora Oświaty oceni złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego do dnia 31 sierpnia 2016 r.
 10. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2 w roku szkolnym 2016/2017 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.; do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 45-082 Opole, z dopiskiem: „Wniosek - Program Rządowy „Bezpieczna+” – decyduje data wpływu wniosku do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu, a nie data stempla pocztowego.
 11. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego zawiera:
  • liczbę szkół, w odniesieniu do których występuje się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w tym liczbę szkół położonych na obszarach wiejskich;
  • liczbę uczniów szkół, o których mowa w pkt 1, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok składania wniosku, a w przypadku gdy szkoła powstała po tym dniu – według stanu na dzień 1 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły;
  • liczbę szkół, w odniesieniu do których ponownie występuje się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w tym liczbę szkół położonych na obszarach wiejskich;
  • dane o szkołach, których wniosek dotyczy, obejmujące:
   • nazwę i adres szkoły oraz podporządkowanych jej szkół filialnych,
   • liczbę uczniów danej szkoły, zgodnie z pkt 2,
   • informację, czy szkoła jest położona na obszarze wiejskim,
   • zwięzły opis i harmonogram planowanych działań, ze wskazaniem liczby uczniów,
    którzy zostaną objęci działaniami,
   • zwięzły opis aktualnego stanu wyposażenia szkoły niezbędnego do realizacji działań wskazanych we wniosku,
   • diagnozę potrzeby realizacji planowanych działań, o których mowa w § 2 ust. 2
    ww. rozporządzenia,
   • planowane rezultaty działań, wraz ze zwięzłym opisem sposobu ich weryfikacji,
   • zwięzły opis sposobu, w jaki szkoła chce zapewnić trwałość rezultatów planowanych działań,
   • kalkulację kosztów realizacji działań,
   • wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie,
   • informację o deklarowanym wkładzie własnym,
   • potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy –
    z wyjątkiem szkół niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organy,
    o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i c.

Informacji w sprawie realizacji Programu rządowego „Bezpieczna+” udziela p. Marek Wąsowski tel. 77 4524578, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wzór wniosku organu prowadzącego.

Wzór karty informacyjnej o szkole.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014