Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” w roku 2017.

Drukuj
Opublikowano: 16 maja 2017
Wpisany przez: Marek Wąsowski

 Opolski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, mogą występować do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia w roku szkolnym 2017/2018 r. – do dnia 1 czerwca 2017 r.

 1. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji celowej dla:
  1. jednostek samorządu terytorialnego,
  2. osób prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osób fizycznych

  – będących organami prowadzącymi szkoły.

 2. Organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
 3. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, w całym cyklu programu, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.
 4. Z możliwości dofinansowania wyłączone zostały działania prowadzone w: przedszkolach, szkołach policealnych, szkołach pomaturalnych, szkołach dla dorosłych.
 5. Działania, o których mowa w § 2 ww. rozporządzenia, określone są w Celu szczegółowy nr 2 Programu: Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Opis Celów Programu znajduje się w uchwale
  nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.
 6. Minister Edukacji Narodowej wskazał następujące działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w 2017r. w ramach celu szczegółowego nr 2:
  • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.
 7. Wnioskowane wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim a organem prowadzącym, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)
 8. Zawarcie przedmiotowej umowy nastąpi po otrzymaniu decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie uruchomienia planu finansowego z rezerwy celowej budżetu państwa.
 9. Zespół ds. dokonania oceny wniosków powołany przez Opolskiego Kuratora Oświaty oceni złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego do dnia 15 czerwca 2017 r.
 10. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2 w roku szkolnym 2016/2017 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 45-082 Opole, z dopiskiem: „Wniosek - Program Rządowy „Bezpieczna+” – decyduje data wpływu wniosku do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu, a nie data stempla pocztowego.
 11. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego zawiera:
  • liczbę szkół, w odniesieniu do których występuje się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w tym liczbę szkół położonych na obszarach wiejskich;
  • liczbę uczniów szkół, o których mowa w pkt 1, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok składania wniosku, a w przypadku gdy szkoła powstała po tym dniu – według stanu na dzień 1 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły;
  • liczbę szkół, w odniesieniu do których ponownie występuje się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w tym liczbę szkół położonych na obszarach wiejskich;
  • dane o szkołach, których wniosek dotyczy, obejmujące:
   1. nazwę i adres szkoły oraz podporządkowanych jej szkół filialnych,
   2. liczbę uczniów danej szkoły, zgodnie z pkt 2,
   3. informację, czy szkoła jest położona na obszarze wiejskim,
   4. zwięzły opis i harmonogram planowanych działań, ze wskazaniem liczby uczniów,
    którzy zostaną objęci działaniami,
   5. zwięzły opis aktualnego stanu wyposażenia szkoły niezbędnego do realizacji działań wskazanych we wniosku,
   6. diagnozę potrzeby realizacji planowanych działań, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, opartej na badaniach, z krótkim opisem narzędzi i metodologii badań oraz ich rezultatach wyrażonych w procentach.
   7. planowane rezultaty działań, z określeniem ilościowym lub procentowym produktów i rezultatów, wraz ze zwięzłym opisem sposobu ich weryfikacji,
   8. zwięzły opis sposobu, w jaki szkoła chce zapewnić trwałość rezultatów planowanych działań,
   9. kalkulację kosztów realizacji działań,
   10. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie,
   11. informację o deklarowanym wkładzie własnym,
   12. potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy – z wyjątkiem szkół niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i c.
 12. Wysokość środków, przeznaczonych na realizację w 2017 r. zadań określonych w Programie „Bezpieczna+” w województwie opolskim, wynosi: 134 632 zł.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Marek Wąsowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wzór wniosku organu prowadzącego.

Wzór karty informacyjnej o szkole.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014