Wyprawka szkolna 2012

Drukuj
Opublikowano: 23 sierpnia 2012
Wpisany przez: Piotr Dedyk

Respektując postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka oraz realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, Rząd postanowił w 2012 r. realizować program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników.


W związku z tym uprzejmie przypominamy, że 14 czerwca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła:

  1. Uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,  (załącznik)
  2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 706).
 
W 2012 r. odbiorcami programu są:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:
  1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  2. uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznejI stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  3. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z kryterium, o którym mowa w pkt. 3, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego oraz klasy I i VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
  4. uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do szkół artystycznych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło natomiast 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

Ze względu na fakt, że zgodnie z cytowanym rozporządzeniem w § 3 ust. 3 wyraźnie wskazuje się, że wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, w trakcie realizacji programu „Wyprawka szkolna” należy zwrócić uwagę na takie przeprowadzenie naboru uczniów, aby mogli z niego korzystać również uczniowie, którzy będą spełniali zweryfikowane kryteria dochodowe.

W tym celu samorządy mogą przedłużyć termin składania wniosków lub też przy wcześniejszym zamknięciu przyjmowania wniosków przyjmować również te ze zwiększonymi kryteriami dochodu.

W przypadku drugiego rozwiązania przyznanie świadczeń z programu mogłoby nastąpić dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej.

Odrębną sprawą pozostaje natomiast konieczność zgłaszania przez poszczególne gminy wysokości środków niezbędnych na realizację programu przed 30 września 2012 r. Wymóg ten wynika z art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który określa, że właściwi ministrowie lub inni dysponenci części budżetowych występują do Ministra Finansów do dnia 30 września o podział rezerw celowych, w wyniku którego następuje zwiększenie wydatków części budżetowych państwa, których dysponentami są wojewodowie.
W opinii Ministerstwa Edukacji narodowej samorządy podczas realizacji programu mogą wcześniej oszacować potrzeby finansowe związane z dofinansowaniem zakupu podręczników, w tym również wobec uczniów, którzy w późniejszym terminie nabędą uprawnienia do otrzymania pomocy, wystąpić przed 30 września o odpowiednie środki z rezerwy celowej budżetu państwa a następnie realizować wypłatę świadczeń w kolejnych miesiącach 2012 r.

Opolski Kurator Oświaty
Halina Bilik