Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

List Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w MEN, pana Zenona Frączka w sprawie interpretacji pojęcia nauczania dwujęzycznego w odniesieniu do języka mniejszości narodowej lub etnicznej

Drukuj
Opublikowano: 27 sierpnia 2012

Szanowna Pani
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Odpowiadając na pismo WWSE.5552.2.2012 z 16 lipca br. w sprawie interpretacji pojęcia nauczania dwujęzycznego odniesieniu do języka mniejszości narodowej lub etnicznej, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia:
Definicja „oddziału dwujęzycznego” i „szkoły dwujęzycznej” została określona przepisami art. 3 pkt 2b i pkt 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i odnosi się do nauczania języka obcego nowożytnego.
Przywołane przepisy określają „oddział dwujęzyczny” jako oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone
w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia, wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii powszechnej i matematykę.
Pojęciem „szkoły dwujęzycznej” określa się szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi w rozumieniu przywołanej wyżej definicji.
Definicji „szkoły dwujęzyczne” i „oddziału dwujęzycznego” nie należy odnosić do szkół, w których organizowane jest nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej.
Szkoły publiczne i szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, które – na wniosek rodziców – podejmują na mocy przepisów art. 13 ustawy o systemie oświaty dodatkowe zadania umożliwiające podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, mogą wybrać sposób organizowania języka mniejszości lub języka regionalnego. Warunki i sposób organizowania tego zadania określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214,oz. 1579, z późn. zm.).
Zgodnie z przepisem § 4 przywołanego rozporządzenia język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz język regionalny może być w szkole lub oddziale językiem nauczania (traktowanym jako język wykładowy), drugim obok polskiego językiem nauczania lub językiem nauczanym w ramach dodatkowego przedmiotu.
Przepis § 4 pkt 2 (który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.) określa prowadzenie w szkole lub oddziale nauczania dwujęzycznego w odniesieniu do języka mniejszości jako prowadzenie zajęć w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości, będącym drugim językiem nauczania, z tym że na II, III i IV etapie edukacyjnym zajęcia w dwóch językach są prowadzone z co najmniej czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczanych na danym etapie edukacyjnym, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski oraz część geografii dotyczącą geografii Polski.
Z powyższych wyjaśnień wynika, że w odniesieniu do szkoły, w której prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne - w języku polskim i języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - nie można stosować w nazwie terminu „szkoła dwujęzyczna” ( lub „szkoła z oddziałami dwujęzycznymi”), gdyż jest on ustawowo przypisany szkołom z nauczaniem dwujęzycznym w języku polskim i języku obcym nowożytnym.

Z poważaniem
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
Władysław Zenon Frączek
Zastępca Dyrektora

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014