Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 18 sierpnia 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r.

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji

4 października 2017 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kolegia pracowników służb społecznych

odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego

13 października 2017 r.

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

17 października 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

26 października 2017 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa – gmina a liceum – powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 18 sierpnia 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2017 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe,  placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

13 września 2017 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

20 września 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

27 września 2017 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej w 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 18 sierpnia 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.).

Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych” został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 16 sierpnia br.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

Komunikat nr 2 w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 30 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat):
Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630). Dotyczy to zarówno kolumny „w miesiącu sprawozdawczym”, jak i kolumn „wypłacone od początku roku kalendarzowego” oraz „wypłacone od początku roku szkolnego”, we wszystkich składnikach występujących w tych kolumnach.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 29 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) które weszło już w życie, w systemie informacji oświatowej  powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą regulacją.

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej (stare SIO) wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej (stare SIO) wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

pdf Instrukcja merytoryczna SIO - spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 857 KB)

pdf Instrukcja techniczna SIO - spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 4,4 MB)

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

5 kwietnia 2017 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

20 kwietnia 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

2 maja 2017 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualna wersja programu - 3.22

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Aktualną wersję programu - 3.22 można pobrać ze strony cie.men.gov.pl .

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej


Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014