Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Arkusze kontroli - rok szkolny 2013/2014

Drukuj
Opublikowano: 30 listopada 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek
 1. Arkusz kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

 2. Arkusz kontroli w zakresie zgodności szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum

 3. Arkusz kontroli w zakresie zgodności kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

 4. Arkusz kontroli zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania

 5. Arkusz kontroli zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

 6. Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych

 7. Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej

 8. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu

 9. Arkusz kontroli w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

 10. Arkusz kontroli w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

 11. Arkusz kontroli planowej w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014