Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Arkusze kontroli - rok szkolny 2012/2013

Drukuj
Opublikowano: 26 listopada 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek
  1. Arkusz kontroli prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
  2. Arkusz kontroli w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
  3. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego
  4. Arkusz kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach
  5. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  6. Arkusz kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej
  7. Arkusz kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach
  8. Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej
  9. Arkusz kontroli w zakresie przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014