Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uczniowie powracający z zagranicy

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012
Wpisany przez: Maria Jaśkiewicz
   Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące podstaw prawnych przyjmowania obywateli polskich powracających z zagranicy do polskich szkół publicznych.  

   Przepisy § 5 ust. 5, § 8 ust. 7 i § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.) nakazują przyjmować obywateli polskich do klas pierwszych publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej) – na podstawie odpowiednio przepisów § 19 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia.

   Oznacza to, że zarówno do klas pierwszych ww. szkół, jak i do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej, przyjmuje się obywateli polskich – którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

   Z powyższego wynika, że obywatel polski, który uczęszczał do szkoły za granicą, w celu przyjęcia do polskiej szkoły publicznej, nie musi legitymować się znostryfikowanym świadectwem wydanym przez szkołę za granicą, tj. zaświadczeniem o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędne odpowiedniemu świadectwu polskiej szkoły publicznej, wydanym przez kuratora oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443). Podstawą przyjęcia obywatela polskiego do polskiej szkoły publicznej jest świadectwo (zaświadczenie) wydane przez szkołę za granicą.
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014