Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacja w sprawie przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty w 2017r.

Drukuj
Opublikowano: 19 kwietnia 2017
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,

Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek

województwa opolskiego

        Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, przyznawane są – na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz.1078 ) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

        W myśl § 2 w/w rozporządzenia nagrody ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz kuratora oświaty mogą być przyznane nauczycielowi, który:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
   • kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnegoposzczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977), lub
   • rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
   • działań innowacyjnych, lub
   • pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
   • współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
   • działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. imię ( imiona) i nazwisko nauczyciela,
 2. datę i miejsce jego urodzenia,
 3. staż pracy w szkole,
 4. stanowisko i miejsce pracy,
 5. wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz datę otrzymania oceny pracy,
 6. informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły, wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania,
 7. uzasadnienie,
 8. datę i podpis składającego wniosek.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra występuje za pośrednictwem kuratora oświaty:

 • dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (do wniosku należy dołączyć opinię rady pedagogicznej szkoły),
 • organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

Natomiast zgodnie z § 6 rozporządzenia z wnioskiem o przyznanie nagrody kuratora oświaty występuje:

 • dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (do wniosku należy dołączyć opinię rady pedagogicznej szkoły),
 • organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

 

Druki wniosków do pobrania:

-        Wzór wniosku o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

-        Wzór wniosku o nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty

Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Opolu, w następujących terminach:

 • do 31 maja 2017 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
 • do 30 czerwca 2017 r. o przyznanie nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty.

       

Jednocześnie informuję, że wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Należy pamiętać, aby ocena pracy nauczyciela była dokonana w okresie pięciu lat od daty złożenia wniosku.

        W przypadku pojawiających się wątpliwości można uzyskać informację u Pani Agaty Bednarskiej starszego specjalisty Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu (pok. 649), numer telefonu (77) 4524-199.    

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014