Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wzór sprawozdania z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 13 maja 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

W załączeniu publikujemy wzór sprawozdania Organu prowadzącego szkołę z realizacji zadań w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Czytaj więcej...

Wzór sprawozdania finansowego z realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

W załączeniu publikujemy wzór sprawozdania finansowego z realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone przez Organ prowadzący szkołę i dostarczone w terminie 20 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy, do Kuratorium Oświaty w Opolu (decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).

Sprawozdanie_finansowe_KNM_wzór_opole

Komunikat w sprawie zwrotu niekorzystanych przychodów i odsetek.

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Informujemy, że niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, o których mowa w ust. 2 § 3 umowy, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego o numerze 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000, prowadzony w NBP O/Okręgowy w Opolu.

Realizacja programu „Książki naszych marzeń” w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 27 października 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wytyczne dotyczące realizacji programu „Książki naszych marzeń” - zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r. poz. 759), zwanym dalej rozporządzeniem):

Czytaj więcej...

Druga edycja konkursu dla szkół „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 30 września 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło II edycję konkursu dla szkół „Książki naszych marzeń”.

„Nakręćmy się na czytanie!” – to hasło przewodnie konkursu, w którym nagrodami są książki, o których marzą uczniowie.

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 14 października 2015 r.

Szczegóły konkursu się na stronie MEN

Formularz zgłoszeniowy.

Realizacja programu „Książki naszych marzeń” w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 26 października 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wytyczne dotyczące realizacji programu „Książki naszych marzeń” - zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r. poz. 759), zwanym dalej rozporządzeniem):

Czytaj więcej...

Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 14 sierpnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty przedstawia w załączeniu listę organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w województwie opolskim.

Lista organów prowadzących, które otrzymały wsparcie.


Informacja o terminach składania wniosków w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” oraz wzory wniosków

Drukuj
Opublikowano: 23 czerwca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Przypominamy, że w dniu 24 czerwca 2015 r. mija termin składnia przez dyrektorów szkół do właściwych organów prowadzących wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Do wniosku dyrektor szkoły dołącza opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dotyczące planowanego zakupu książek.

Organy prowadzące składają do dnia 8 lipca 2015 r. wniosek do Opolskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Kuratorem Oświaty w sprawie koordynacji zadań w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 23 czerwca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Kuratorem Oświaty w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Czytaj więcej...

Rządowy program „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 09 czerwca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

min181Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014