Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

W związku z podpisaniem umów na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r., informujemy o zasadach realizacji programu.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznane dofinansowania w roku 2017

Drukuj
Opublikowano: 07 marca 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 46 wniosków organów prowadzących o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 1 362 94,00 zł. Wnioski dotyczyły 183 bibliotek szkolnych. W roku 2017 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 722 866,00 zł.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja dla beneficjentów programu

Drukuj
Opublikowano: 15 marca 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informuję, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

Wyjątkiem są :

  1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
  2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące planowanie zakupów książek.

Wskazane działania mogą być już realizowane.

Planowany termin podpisania umów - maj 2017.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Sprawozdanie finansowe i merytoryczne.

Drukuj
Opublikowano: 10 listopada 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzorów formularzy sprawozdań dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w załączeniu przedstawiamy wzory sprawozdań dla województwa opolskiego. Organy prowadzące są zobligowane do przesłania sprawozdań do Kuratorium Oświaty w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu edukacyjnego na ramach NPRC

Drukuj
Opublikowano: 10 listopada 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

W związku z zapytaniami dotyczącymi terminu realizacji projektu edukacyjnego informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN nie ma konieczności zakończenia projektu do 31.12.2016 r. Należy przyjąć zasadę, że rozpoczęcie realizacji projektu w danym oddziale oznacza spełnienie wymagań określonych w §3 rozporządzenia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Biorąc pod uwagę cykl realizacji projektu, w tym czas jego realizacji, np. kilka miesięcy, może się zdarzyć, że realizacja projektu zakończy się już w kolejnym roku kalendarzowym.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 29 sierpnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – przyznane dofinansowania w roku 2016

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 72 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 2 487 904,00 zł. Wnioski dotyczyły 331 bibliotek szkolnych. W roku 2016 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 728 729,00 zł.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Drukuj
Opublikowano: 30 grudnia 2015
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Rząd w dniu 6 października 2015 r. podjął uchwałę o realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014