Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Arkusze kontroli - rok szkolny 2010/2011

Drukuj
Opublikowano: 26 listopada 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek
 1. Arkusz kontroli zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Arkusz kontroli przestrzegania przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.

 3. Arkusz kontroli prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

 4. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu.

 5. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych gimnazjach.

 6. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.

 7. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych.

 8. Arkusz kontroli w zakresie zgodności organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Arkusz kontroli zgodności dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.

 10. Arkusz kontroli prawidłowość organizacji pracy publicznej bursy.

 11. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 12. Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014