Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Komunikat dotyczący stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Drukuj
Opublikowano: 18 maja 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. nr 106, poz. 890) uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2017/2018, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017 (przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży).

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2017/2018, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły. W szczególności stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem ( co najmniej 4.75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół.

Tryb wyłaniania kandydatów.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890). W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów:

   Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia samorząd uczniowski lub zespoły o których mowa w § 2. ust. 1 ww. rozporządzenia radzie szkoły, jeżeli rada szkoły nie została powołana radzie pedagogicznej ( wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą jeszcze uczniami danej szkoły). Rada szkoły ( lub Rada Pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata w danym typie szkoły po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art.90 h ust.2 ustawy o systemie oświaty. Bardzo istotne jest, by w uzasadnieniu wniosku znalazły się precyzyjne zapisy odnoszące się do kryteriów zawartych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dyrektorzy szkół odpowiadają za poprawność merytoryczną przekazanych wniosków oraz bardzo wnikliwe sprawdzenie poprawności danych kandydata, dyrektor szkoły przekazuje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 1 lipca br. ( załącznik nr 1) oraz kartę informacji o szkole ( załącznik nr 2) – decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu.

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę należy podać uzasadnione przez dyrektora szkoły przyczyny braku kandydata ( załącznik nr 3 ). Informacja o niewytypowaniu kandydata dotyczy również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Uwaga: na wniosku umieszczamy pieczątkę szkoły, a nie zespołu szkół oraz wykreślamy puste miejsca i niepotrzebne określenia przy *.

Podstawa prawna:

1. Art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890).

II. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,

   laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucje naukowe lub stowarzyszenie naukowe,

   uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,

   uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,

   uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Tryb wyłaniania kandydatów.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów (decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu.):

   rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (załącznik nr 4 ),

   - do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,

   - do 30 czerwca 2017 r. - w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek powinien zawierać wg załącznika 4:

• imię (imiona) i nazwisko kandydata,

• datę i miejsce urodzenia,

• adres domowy kandydata wraz z kodem ,

• pełną nazwę szkoły ( nie zespołu ) jej adres i telefon,

• informację o kandydacie: „promowany do klasy ........." lub „ukończył szkołę ......"(niepotrzebne skreślić we wniosku),

• średnią ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2016/2017,

• osiągnięcia kandydata precyzyjnie odnoszące się do kryteriów wymienionych w art.90 ust.1 w cytowanej na wstępie ustawie o systemie oświaty,

• załączniki: kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2016/2017 wymienione w pkt 3 załącznika nr 4 potwierdzone za zgodność z oryginałem.

• załącznik nr 4 bez podpisu dyrektora i wpisanej daty szkoła przekazuje do Kuratorium Oświaty.

Wnioski o stypendium należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Opolu nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku (decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty w Opolu).

Opolski Kurator Oświaty przedstawi wnioski Ministrowi Edukacji Narodowej dołączając własną opinię.

Uzasadnienie wniosku z konkretnymi informacjami o innych wymiernych osiągnięciach kandydata – np. zakwalifikowanie do udziału w olimpiadzie międzynarodowej, publikacja, indywidualny tok studiów, zwycięstwo w innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach (zawodach) prosimy o przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Bardzo istotne jest, by zapisy w uzasadnieniu precyzyjnie odnosiły się do kryteriów wymienionych w art. 90 i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

1. Art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890).

Informacji i wyjaśnień udzielają:

p. Joanna Wnuk – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, tel.: (77) 45 24 578

p. Marek Wąsowski - zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, tel.: (77) 45 24 578

Załącznik 1 : Wniosek o przyznanie stypendium PRM.

Załącznik 2 : Karta informacji o szkole.

Załącznik 3 : Informacja o niewytypowaniu kandydata.

Załącznik 4 : Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014