Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Pytania i odpowiedzi w sprawie nauczania języka mniejszości narodowej

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Odpowiedzi Pani Grażyny Płoszajskiej Radcy Ministra Edukacji Narodowej na pytania dotyczące deklaracji w sprawie nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej w szkole.

Czy wycofanie deklaracji dotyczącej nauczania języka mniejszości narodowej w szkole może odbyć  się™ w dowolnym czasie, czy też analogicznie z procedurą… jej składania, która określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.? Chodzi tutaj o ewentualność wycofania deklaracji w trakcie roku szkolnego –  o to, czy jest ono wiążące dla dyrektora szkoły z dniem założenia, czy skutkuje od następnego roku szkolnego?

Przepisy  nie określają procedury  wycofywania deklaracji rodziców w sprawie udziału ich dziecka w zajęciach z języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zatem - biorąc pod uwagę dobrowolność decyzji - można przyjąć, że wycofanie wniosku może nastąpić w dowolnym czasie.
Przepis §2 ust. 3 stanowiący, że wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w szkole oznacza, że nie musi on być ponawiany w kolejnych latach nauki (jeśli nie nastąpiła zmiana decyzji).

Czy deklaracja o nauczanie języka mniejszości narodowej jest równoznaczna z deklaracją… o przynależności do mniejszości narodowej?

Organizowanie w szkole zajęć z języka mniejszości oraz jej własnej historii i kultury wynika z konstytucyjnego obowiązku państwa podejmowania działań służących podtrzymywaniu i rozwijaniu poczucia tożsamości językowej i kulturowej osób należących do uznanych w Polsce mniejszości narodowych i etnicznych oraz członków społeczności posługującej się językiem regionalnym. W tym sensie należy przyjąć, że wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć służących podtrzymywaniu tożsamości językowej i kulturowej wynika z ich praw konstytucyjnych i jest równoważny z zadeklarowaniem ich tożsamości narodowej lub etnicznej.

W przypadku języka niemieckiego, może on występować w szkole w podwójnym charakterze: jako język obcy, z którego nauki ma prawo korzystać każdy obywatel oraz jako język mniejszości narodowej, służący podtrzymywaniu tożsamości językowej i kulturowej mniejszości niemieckiej
w Polsce.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014