Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Seminarium "Zaczęło się od Solidarności" Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Drukuj
Opublikowano: 23 kwietnia 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. M.M. Kolbego (DMK) w Gdańsku oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zapraszają na seminarium metodyczne: „Zaczęło się od Solidarności ...“

Seminarium metodyczne z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej dla nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian uczniów odbędzie się w dniach 28.11 - 02.12.2013 w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Nabór na XIX Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach - Niwkach 17.08. - 31.08.2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 21 lipca 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

UWAGA!

OGŁASZAMY NABÓR NA XIX MIĘDZYNARODOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY
W ŁAMBINOWICACH - NIWKACH
17.08. – 31.08.2014 r.

Są jeszcze wolne miejsca.

Czytaj więcej...

Konferencja "Droga do polsko - niemieckiej dwujęzyczności - dobre przykłady z Europy"

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej wraz z Instytutem Goethego organizuje konferencję "Droga do polsko - niemieckiej dwujęzyczności - dobre przykłady z Europy" w dniu 20 marca 2013r. w Opolu.

W załączeniu założenia programowe konferencji, program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.  

Trzecia edycja projektu „Dzień Polsko-Niemiecki”

Drukuj
Opublikowano: 21 lutego 2013
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych,

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN przekazuje w załączeniu pismo Pana Macieja Jakubowskiego, Podsekretarza Stanu w MEN, zawierające zaproszenie do udziału w trzeciej edycji projektu „Dzień Polsko-Niemiecki”.

Czytaj więcej...

„Strategia rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce"

Drukuj
Opublikowano: 19 lutego 2013
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Szanowni Państwo

dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali e-mailem ankietę dotyczącą nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej i pismo przewodnie do niej. Proszę po zapoznaniu się z pismem przewodnim o wypełnienie ankiety i odesłanie jej do Kuratorium Oświaty w Opolu zgodnie z określonym w piśmie terminem 26 luty 2013r. Dla przypomnienia załączamy wymienione dokumenty do tej informacji.

W załączeniu pismo przewodnie oraz ankieta.

Pytania i odpowiedzi w sprawie nauczania języka mniejszości narodowej

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Odpowiedzi Pani Grażyny Płoszajskiej Radcy Ministra Edukacji Narodowej na pytania dotyczące deklaracji w sprawie nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej w szkole.

Czy wycofanie deklaracji dotyczącej nauczania języka mniejszości narodowej w szkole może odbyć  się™ w dowolnym czasie, czy też analogicznie z procedurą… jej składania, która określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.? Chodzi tutaj o ewentualność wycofania deklaracji w trakcie roku szkolnego –  o to, czy jest ono wiążące dla dyrektora szkoły z dniem założenia, czy skutkuje od następnego roku szkolnego?

Przepisy  nie określają procedury  wycofywania deklaracji rodziców w sprawie udziału ich dziecka w zajęciach z języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zatem - biorąc pod uwagę dobrowolność decyzji - można przyjąć, że wycofanie wniosku może nastąpić w dowolnym czasie.
Przepis §2 ust. 3 stanowiący, że wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w szkole oznacza, że nie musi on być ponawiany w kolejnych latach nauki (jeśli nie nastąpiła zmiana decyzji).

Czy deklaracja o nauczanie języka mniejszości narodowej jest równoznaczna z deklaracją… o przynależności do mniejszości narodowej?

Organizowanie w szkole zajęć z języka mniejszości oraz jej własnej historii i kultury wynika z konstytucyjnego obowiązku państwa podejmowania działań służących podtrzymywaniu i rozwijaniu poczucia tożsamości językowej i kulturowej osób należących do uznanych w Polsce mniejszości narodowych i etnicznych oraz członków społeczności posługującej się językiem regionalnym. W tym sensie należy przyjąć, że wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć służących podtrzymywaniu tożsamości językowej i kulturowej wynika z ich praw konstytucyjnych i jest równoważny z zadeklarowaniem ich tożsamości narodowej lub etnicznej.

W przypadku języka niemieckiego, może on występować w szkole w podwójnym charakterze: jako język obcy, z którego nauki ma prawo korzystać każdy obywatel oraz jako język mniejszości narodowej, służący podtrzymywaniu tożsamości językowej i kulturowej mniejszości niemieckiej
w Polsce.

List Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w MEN, pana Zenona Frączka w sprawie interpretacji pojęcia nauczania dwujęzycznego w odniesieniu do języka mniejszości narodowej lub etnicznej

Drukuj
Opublikowano: 27 sierpnia 2012

Szanowna Pani
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Odpowiadając na pismo WWSE.5552.2.2012 z 16 lipca br. w sprawie interpretacji pojęcia nauczania dwujęzycznego odniesieniu do języka mniejszości narodowej lub etnicznej, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia:
Definicja „oddziału dwujęzycznego” i „szkoły dwujęzycznej” została określona przepisami art. 3 pkt 2b i pkt 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i odnosi się do nauczania języka obcego nowożytnego.
Przywołane przepisy określają „oddział dwujęzyczny” jako oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone
w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia, wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii powszechnej i matematykę.
Pojęciem „szkoły dwujęzycznej” określa się szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi w rozumieniu przywołanej wyżej definicji.
Definicji „szkoły dwujęzyczne” i „oddziału dwujęzycznego” nie należy odnosić do szkół, w których organizowane jest nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej.
Szkoły publiczne i szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, które – na wniosek rodziców – podejmują na mocy przepisów art. 13 ustawy o systemie oświaty dodatkowe zadania umożliwiające podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, mogą wybrać sposób organizowania języka mniejszości lub języka regionalnego. Warunki i sposób organizowania tego zadania określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214,oz. 1579, z późn. zm.).
Zgodnie z przepisem § 4 przywołanego rozporządzenia język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz język regionalny może być w szkole lub oddziale językiem nauczania (traktowanym jako język wykładowy), drugim obok polskiego językiem nauczania lub językiem nauczanym w ramach dodatkowego przedmiotu.
Przepis § 4 pkt 2 (który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.) określa prowadzenie w szkole lub oddziale nauczania dwujęzycznego w odniesieniu do języka mniejszości jako prowadzenie zajęć w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości, będącym drugim językiem nauczania, z tym że na II, III i IV etapie edukacyjnym zajęcia w dwóch językach są prowadzone z co najmniej czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczanych na danym etapie edukacyjnym, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski oraz część geografii dotyczącą geografii Polski.
Z powyższych wyjaśnień wynika, że w odniesieniu do szkoły, w której prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne - w języku polskim i języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - nie można stosować w nazwie terminu „szkoła dwujęzyczna” ( lub „szkoła z oddziałami dwujęzycznymi”), gdyż jest on ustawowo przypisany szkołom z nauczaniem dwujęzycznym w języku polskim i języku obcym nowożytnym.

Z poważaniem
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
Władysław Zenon Frączek
Zastępca Dyrektora

Stypendia romskie

Drukuj
Opublikowano: 23 sierpnia 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs na stypendia Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach realizowanego projektu „EDUKACJA – KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce „stypendia romskie”. Termin nadsyłania wniosków do ZRP ubiega z dniem 30.09.2012r.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014